Press "Enter" to skip to content

Doa Bapa Kami Katolik Dalam Bahasa Batak

Berikut akan sibatakjalanjalan bagikan kepada teman-teman, tentang 3 jenis kalimatdalam 3 puak Bahasa Batak. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Batak Toba untuk teman-teman pembaca sibatakjalanjalan.com : Sesama dosanami, songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tu hami. Doa Bapa Kami dalam Bahasa Batak Simalungun untuk teman-teman pembaca sibatakjalanjalan.com :

Doa Bapa Kami dalam Bahasa Batak Karo untuk teman-teman pembaca sibatakjalanjalan.com :

Doa Bapa Kami Bahasa Batak: Ale Amanami nadi Banua Ginjang, Sai Pinarbadia ma goar-Mu

Hal itu karena Doa Bapa Kami diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus kepada 12 muridnya. Doa Bapa Kami boleh jadi sebagai pedoman berdoa bagi umat Kristiani.

Doa Bapa Kami

Lihat pula Doa Bapa Kami dalam berbagai bahasa Meski Yesus kemungkinan besar mengajarkan doa ini dalam bahasa Aram, teks-teks awal kemungkinan besar terdapat dalam bahasa Yunani. BAPA kami: yang ada di-surga : dimuliakanlah nama-Mu ; datanglah: kerajaan-Mu; jadilah kehendak-Mu diatas bumi: seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini. [Doksologi: Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.]

(tertulis pada Injil Matius versi Terjemahan Baru) Teks Doa Bapa Kami telah diterjemahkan paling sedikit lima belas kali dalam sejarah Bahasa Indonesia, menjadikannya teks yang memiliki paling banyak variasi dalam sejarah Bahasa Indonesia.

Bapa kita yang berduduk ke dalam surga: (Het H. Euangelium Beschreven door Mattheum – Euangelium Ulkadus bersuratnja kapada Mattheum dicetak oleh Jan Jacobsz Palenstein di Enkhuizen, 1629 – terjemahan oleh A.C. Ruyl).

Lagi jangan antarken cami de dalam tsjobahan, Bapa kami, yang ada di surga,

Lagi jangan antarkan kami ke dalam cobaan, hanya lepaskan kami dari yang jahat.

(Jesus Christo pounja Euangelio jang Mattheo souda Tertoullis. hanja lepaskanlah kamij deri pada jang djahat.” Bapa kami yang ada di surga,

hanya lepaskanlah kami dari pada yang jahat. (‘Indjil Mataj ‘Elkitab, ija-itu, segala surat Perdjanjian Lama dan Baharuw ‘atas titah segala Tuwan Pemarentah Kompanija tersalin kapada bahasa Malajuw, Amsterdam 1731, 1733 – terjemahan oleh M. saperti didalam sorga, bagitoe lagi diatas boemi.

hanja lepaskan kita deri pada jang djahat. hanya lepaskan kia dari pada yang jahat

seperti di dalem sorga, bagitoe djoega di-atas boemi. Dan biyar Toehan djangan bawa sama saja kadalem pertjobaan, Dan biar Tuhan jangan bawa sama saya ke dalam percobaan, (Indjil yang tersoerat oleh Mattehus Segala Soerat Perdjandjian Bahroe Maha Toehan Kita Orang, Jesus Kristus, Tersalin Kapada Bahasa Malajoe, Nederlandsch Indisch Bijbel en Zendeling Genootschap di Batawia, 1875, Melayu Rendah, terjemahan oleh H. C. Klinkert)

Berilah akan kami pada hari ini rezeki jang tjoekoep; Maka djangan bawa akan kami kadalam penggoda,

Bapa kami yang ada di surga, di atas bumi ini seperti dalam surga.

Berilah akan kami pada hari ini rezeki yang cukup; Maka jangan bawa akan kami ke dalam penggoda, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. (Indjiloe’lkoedoes jang tersoerat oleh Matioes Kitaboe’lkoedoes ija-itoe Segala Wasiat jang lama dan wasiat jang beharoe tersalin kapada behasa Melajoe, Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1870, 1879, 1930, Melayu Tinggi, terjemahan oleh H. C. Klinkert: Matius)

melainkan lepaskan-lah kami dari pada yang jahat. Ya Bapa kami yang di surga, melainkan lepaskanlah kami dari pada yang jahat. (Matioes Kitab Perjanjian Baharu, British and Foreign Bible Society, 1910 – terjemahan oleh W.G.

Ya Bapa kami yang di shorga, ttapi lpaskan-lah kami deri-pada yang jahat. Ya Bapa kami yang di surga, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat.

(Injil Matius Kiab Perjanjian Bharu, Methodist Publishing House Singapura kerna British and Foreign Bible Society, 1913 – Malayu Baba – terjemahan oleh W.G. Bode 1938 LAI-TL 1954 Ja Bapa kami jang disoerga,

melainkan lepaskanlah kami dari pada jang djahat. Ya Bapa kami yang di surga, melainkan lepaskanlah kami dari pada yang jahat. (Kitab Injil karangan Matioes Kitab Perdjandjian Baharoe diterdjemahkan dari pada bahasa Gerika kepada bahasa Melajoe, British and Foreign Bible Society + National Bible Society of Scotland + Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1938 – terjemahan oleh W. A. djadilah kehendakMu diatas bumi seperti didalam Surga. Berilah rezeki jang kami perlu hari ini,

Berilah rejeki yang kami perlu hari ini, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. (Injil Jesus Kristus Karangan Matius Indjil – Kabar Gembira Jesus Kristus: Kitab Kudus Perdjandjian Baru diterjemahkan menurut naskah-naskah Junani. tetapi lepaskanlah kami dari pada jang djahat.

(Injil Matius Alkitab Terjemahan Baru, LAI 1971, 1974 – ejaan lama) dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,

tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa kami yang di syurga, Berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan.

tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si Jahat. Berilah kami makanan untuk hari ini sebagaimana biasa, melainkan lepaskanlah kami dari si Jahat.

(Firman Allah Yang Hidup, Living Bibles International, 1989) Ya Bapa kami yang di surga, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. tetapi selamatkanlah kami dari yang jahat

Ada beberapa kemiripan antara doa Bapa Kami dengan materi doa Yahudi, baik yang alkitabiah maupun pasca-alkitabiah. Suatu berkat yang diucapkan oleh beberapa komunitas Yahudi sesudah Syema mencakup sebait kalimat yang sungguh mirip dengan permulaan doa Bapa Kami: “Allah kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namaMu, dirikanlah kerajaanMu selamanya, dan berkuasalah atas kami selama-lamanya.”

Mengenal Sejarah dan Makna Doa Bapa Kami

Gereja Sabda Bahagia atau Church of the Beatitudes di Yerusalem, bukit tempat Yesus mengajarkan doa Bapa Kami menurut Injil Matius Foto: iStockphoto/kavramGereja Sabda Bahagia atau Church of the Beatitudes di Yerusalem, bukit tempat Yesus mengajarkan doa Bapa Kami menurut Injil Matius Penelitian menyebut ada tiga elemen umum dari Doa Bapa Kami, yaitu Pujian, Permohonan, dan Kerinduan akan datangnya kerajaan Allah. Disebutkan juga kemungkinan besar, Yesus menggunakan bahasa Aramic (Ibrani kuno) saat mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya. Gereja Pater Noster, tempat murid Yesus meminta diajarkan Doa Bapa Kami menurut Injil Lukas Foto: iStockphoto/trabantosGereja Pater Noster, tempat murid Yesus meminta diajarkan Doa Bapa Kami menurut Injil Lukas Perbedaan ini menimbulkan perdebatan panjang bagi umat Kristiani dalam menentukan kalimat doa yang harus digunakan. Konteks doa Bapa Kami dalam Injil Matius disampaikan Yesus saat memberikan khotbah 8 sabda bahagia bagi ke-12 muridnya di atas bukit (Yerusalem).

Dalam doa ini, Yesus mengajarkan dua nasihat kepada para murid, janganlah berdoa untuk dinilai orang atau agar dikatakan hebat dalam ibadah dan kedua ungkapkan secara langsung apa yang menjadi kegelisahanmu kepada Allah Bapa. Mari kita telaah isi dan penjelasan Doa Bapa Kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus, merujuk berbagai sumber. Oleh karena itu sebagai umat dan anak Allah, tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan.

Kata ini menjadi pengingat rejeki dan kesehatan merupakan berkat yang Tuhan berikan pada kita. Makna kalimat berikut adalah Tuhan ingin mengajak setiap manusia untuk berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu, sebelum mengampuni kesalahan yang orang perbuat pada kita. Doa adalah salah satu cara Tuhan membimbing manusia untuk jauh dari kejahatan dan cobaan.

Pemimpin Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus pada pertengahan tahun 2019 dilaporkan mengizinkan perubahan dalam kalimat Doa Bapa Kami. Paus Fransiskus menyebut perubahan itu didasarkan pada terjemahan Bapa Kami dalam bahasa Inggris yang tidak tepat. Isu perubahan kalimat Doa Bapa Kami muncul setelah 16 tahun penelitian menemukan kesalahan secara teologi, pastoral, maupun gaya bahasa.

Ini Doa Bapa Kami dalam Bahasa Batak

TOBA, NETRALNEWS.COM – Doa Bapak Kami di Surga oleh orang Batak selalu diajarkan kepada anak-anaknya. Siapa tahu saja ada yang membutuhkan atau sedang mencari Doa ini ke versi Bahasa Batak, silakan lihat di bawah ini, dibagikan ke dalam beberapa versi Bahasa Batak, Toba, Karo, Simalungun bahkan ke versi Bahasa Inggris sekalian. Doa Bapa Kami di Surga versi Semua Bahasa Batak dan Inggris Lehon ma tu hami sadari on hangoluan siapari.

Sesa ma dosanami, songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tu hami. Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna.

Bere Ham ma bannami sadari on hagoluhan ari-ari. songon panasapnami bani dousa ni hasoman, na mardousa dompak hanami.

tapi paluah Ham ma hanami humbani pangagou. Bereken kami nakan cukup bas wari si sendah enda. Tapi olangi lah kami idur si ilat nari.

Doa Bapa Kami di Sorga versi Bahasa Batak

Sesa ma dosanami, songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tu hami. Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna. Bere Ham ma bannami sadari on hagoluhan ari-ari. songon panasapnami bani dousa ni hasoman, na mardousa dompak hanami.

Ulang ma bobai Ham hanami hu parlajouan, Bereken kami nakan cukup bas wari si sendah enda.

Tapi olangi lah kami idur si ilat nari.

Doa Bapa Kami di Sorga versi Bahasa Batak

Teringat waktu kecil dahulu, ketika Bapak sama Mamak mengajarkan Doa Bapak Kami di Sorga ini membuat senyuman kecil dalam hati. Sampai akhirnya saya bervikir kenapa tidak menuliskan artikel mengenai ini untuk teman-teman, siapa tahu saja ada yang membutuhkan atau sedang mencari Doa ini ke versi Bahasa Batak, silakan lihat di bawah ini, saya membagikannya ke dalam beberapa versi Bahasa Batak, Toba, Karo, Simalungun bahkan ke versi Bahasa Inggris sekalian. Doa Bapa Kami di Sorga versi Semua Bahasa Batak dan Inggris

Lehon ma tu hami sadari on hangoluan siapari.

Sesa ma dosanami, songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tu hami. Ai Ho do nampuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni lelengna.

Bere Ham ma bannami sadari on hagoluhan ari-ari. songon panasapnami bani dousa ni hasoman, na mardousa dompak hanami.

Bereken kami nakan cukup bas wari si sendah enda.

Tapi olangi lah kami idur si ilat nari. Siapa tahu teman-teman mau mendownload silakan saja.

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.